fbpx
Mandatory Provident Fund (MPF) offsetting

【強積金對沖終於都通過咗啦!】

立法會今日三讀通過取消強積金對沖方案,當真可喜可賀。但係要留意,取消對沖真正落實生效要等到2025年。咁即係話,如果你咁唔好彩係呢2025年前俾人裁員,你部分嘅遺散費或長期服務金都會係僱主幫你供嘅強積金上面扣。

 

補充番少少,咩野係強積金對沖?
根據《僱傭條例》,僱員在特定情況下終止僱傭合約,可獲得長期服務金或遺散費,而強積金對沖就容許公司以僱主部分強積金供款,抵銷長期服務金或遺散費。