fbpx

港人最喜愛嘅強積金

5_biggest_MPF_funds

【話你知市場規模最大5隻強積金基金】

投資MPF,有時會參考一下市場大戶投資咗喺邊隻基金。數據顯示,規模最大嘅5隻強積金,裡面宏利及匯豐分別佔有2 隻,另外永明亦都有一隻。結果並不意外,因為宏利、匯豐及永明正正係市場上最大嗰3 個營辦商。

全文 >