fbpx
4 documents you need for MPF early withdraw

【MPF全攻略﹕拎 MPF (永久離港) 必備 4 樣文件】

上個禮拜就講到永久性離港可以提早拎MPF,但究竟申請嘅時候需要準備啲咩文件呢?

無論咩原因申請提早拎MPF,我哋一般要準備嘅文件有 i) 身分證明文件, ii) 申索累算權益嘅表格 iii) 法定聲明表格。除左上述呢啲之外,以永久性離港為理由既申請需要俾埋 其他地方居住嘅證明文件,比如 (以下其中一樣):

– 居留許可證

– 移居地的租置物業住址證明

– 水、電費單等公用事業帳戶資料

– 由香港稅務局發出的離港清稅文件

但切記切記,單靠旅遊證件 (例如 BNO、回鄉証) 係唔足夠證明永久性離港㗎,所以大家要留意喇
最後一個小貼士!法定聲明表格嘅簽名要喺主任面前簽㗎,否則就要花時間再填多一次份表㗎喇!