fbpx

強積金對沖

Mandatory Provident Fund (MPF) offsetting

【強積金對沖終於都通過咗啦!】

立法會今日三讀通過取消強積金對沖方案,當真可喜可賀。但係要留意,取消對沖真正落實生效要等到2025年。咁即係話,如果你咁唔好彩係呢2025年前俾人裁員,你部分嘅遺散費或長期服務金都會係僱主幫你供嘅強積金上面扣。

全文 >
MPF capital inflows into equity market in the second quarter

【我嘅MPF喺咪都應該要進攻?】

尋日睇完積金局第2季(即係2021年4-6月)嘅季報,不難發現按季股票基金及混合資產基金嘅NAV(資產淨值)都有增長(7.3%及4.6%),反觀其他資產類別包括保守基金,保

全文 >